Prázdny košík

Vyhľadávanie

Naše produkty nájdete na:

site logo sk1

logo overeno 2 small sk

(formulár odstúpenia od zmluvy v PDF)

VZOROVÝ FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Kupujúci – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul:............................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón: .....................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................................................                              

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

predávajúcim: Miroslav Herda HM SPORT, Okresný úrad Topoľčany, Číslo živnostenského registra: 406-9838, IČO: 40360237, DIČ: 1020091248, IČ DPH: SK 1020091248, Miesto podnikania: Tvrdomestice 31, 95622, SR.

Číslo pokladničného faktúry ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ..................................................................................................................................

Dátum predaja:.......................................................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

        Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje           Našiel/našla som lacnejší              

         iný dôvod: ......................................................................................................................................

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet: IBAN .............................................................................

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená  prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.